Zakup usług szkoleniowych w celu świadczenia przez BCOI Sp. z o.o. specjalistycznych usług doradczych na rzecz MŚP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE:

Nazwa zamówienia: Zakup usług szkoleniowych w celu świadczenia przez BCOI SP. z o.o. specjalistycznych usług doradczych na rzecz MŚP

Nr postępowania: BCOI.ZP.1.2020

Data publikacji: 07.04.2020 r.

Tryb postępowania:Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 j.t.) oraz na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu, a przedmiotem zamówienia są usługi wyszczególnione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.

Kod zamówienia według wspólnego słownika zamówień (CPV):

80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80500000-9 – Usługi szkoleniowe

Termin składania ofert: 17 kwietnia 2020 roku 

Reklama

Na skróty

Nie przegap